Kulturbyte med Cádiz och Extremadura

Institutet har ett samarbetskontrakt med staden Cádiz och den autonoma regionen Extremadura för att öka kultur- och utbildningsutbytet mellan regionerna och Finland. Målet är att öka kulturutbudet och främja förståelse mellan medborgare.

CÁDIZ
Finlandsinstitutet i Madrid har ingått ett femårigt avtal om kulturellt utbyte med staden Cádiz (2008¬­̶ 2012). Finlands tidigare president Tarja Halonen var projektets beskyddare. I och med ett gott samarbete har man också efter att projektet avslutats fortsatt med olika kulturaktiviteter enligt tidigare modell.

Enligt avtalet förbinder sig Cádiz stad att involvera finländska konstnärer eller konstnärskollektiv och deras arbeten i så många av sina evenemang som möjligt. Finlandsinstitutet i Madrid, å sin sida, främjar synligheten för Cádiz kultur i Finland. Exempel på olika former av finländsk kultur som synliggjort i Cádiz är Susanna Leinonens danskompani eller en utställning om kulturen i Lappland.

EXTREMADURA
Kultur- och utbildningsavtalet med Extremadura fortsätter på den väg som samarbetet med Cadiz stakat ut och breddar institutets verksamhetsmöjligheter till ytterligare en ny del av Spanien. Avtalet vidgar institutets aktiva verksamhetsområde och ökar den finländska kulturens och utbildningens synlighet i Spanien.

I enlighet med avtalet förbinder sig Extremadura att inkorporera verk av finländska konstnärer, konstnärskollektiv och författare i så många av sina evenemang som möjligt och att främja den finländska kulturens synlighet i Extremadura. För utbildningens del går verksamheten ut på att ordna olika evenemang och konferenser samt att öka dialogen mellan aktörer inom utbildningsfältet i bägge länder.

Finlandsinstitutet i sin tur deltar i planering av evenemang, letar finländska samarbetspartner inom kultur och utbildning samt stöder Extremaduras kulturaktörers möjligheter att komma in på finländska arenor bland annat i from av evenemang och översättningar.

Avtalet har bl.a. möjliggjort att lärare från Extremadura har kunnat besöka finländska skolor och i Mérida ordnades ett stort seminarium 2013 om det finländska utbildningssystemet.

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.
Meny