Iberisk-amerikanska stiftelsens sr syfte är, enligt dess stadgar fastställda 22.12 1998, att främja växelverkan mellan den spansk-portugisiska kultursfären (Iberiska halvön, Syd- och Mellanamerika och områden med en historisk koppling till dem) och Finland samt ömsesidig kännedom om områdens kultur och näringsliv. För att förverkliga sitt syfte har stiftelsen grundat Finlandsinstitutet i Madrid, som den driver. Stiftelsen kan också grunda flera institut.

Finlandsinstitutets uppgift är att idka och främja sådan finländsk forskning som faller inom stiftelsens verksamhetssyfte samt arbeta för växelverkan mellan Finland och den spanska och portugisiska världen inom kulturens och ekonomins fält. Institutet ordnar informations- och utbildningssammankomster, utställningar, konserter och andra kulturevenemang av hög kvalitet, vetenskapliga seminarier och symposier samt evenemang som tjänar näringslivet. Institutet kan publicera trycksaker och audiovisuellt material enligt de förutsättningar som stiftelsens styrelse har fastslagit. Institutet kan också, inom ramarna för de begränsningar som Spaniens lagstiftning påbjuder, arrangera avgiftsbelagd undervisning och avgiftsbelagda utställningar, konserter och andra kulturevenemang för att finansiera sin verksamhet. Institutet fungerar som praktikplats för finländska eller andra studerande genom att ta emot praktikanter finansierade av olika högskolor eller sammanslutningar.

Foto: Merja Salo

Representanter för den iberisk-amerikanska stiftelsen sr på besök i Madrid. På bilden även Finlandsinstitutets personal. (Foto: Merja Salo)