Isidro Ferrer: Humorn räddar människan genom att frigöra denna från livets allvarsamhet

Varför vill du delta i Kolibrí?
Jag är nyfiken. Jag när min nyfikenhet, för att kunna skörda överraskingen. Nyfikenheten leder till överraskningar och överrasningarna till känslor.

Talar illustrationer ett universiellt språk? Vilka är de multikulturella eller lokala komponenterna i ditt arbete?
Ja, men med nyansskillnader. Bildernas språk, även om de formellt sett förmodas vara universella och strävar efter att på ett övergripande plan kunna förstås av alla, är ett språk vilket stöds av orden. Det är orden som sist och slutligen ger mening åt bilderna, varpå bildtolkningen är en funktion av diversa lingvistiska variabler. De multikulturella elementen i mitt arbete utgörs av användningen av internationella ikonografiska koder samt av användningen av de gemensamma symboler, som finns mellan kulturer.
De lokala (eller nationella) elementen konkretiseras i användningen av retoriken som en del av den kommunikativa strategin. De retoriska medlen, vilka är metoder som används för att övertala, utgör en del av såväl tal- som skriftspråket, men är precis lika tillämpliga vid konstruktionen av grafiska meddelanden.

[quote align=”right”] “Humorn belyser även förståelsen.” [/quote]

Vilken roll spelar humorn i dina affisher och böcker?
En fundamental roll. Humorn och likaså poesin, är en av de former genom vilken språket kan höja rösten och uttrycka det som är förbjudet att säga rakt ut. Humorn är inte en konstnärlig genre, utan en inställning till livet som kan tillämpas på konsten och kommunikationen. Konsten – och poesin är en av de många former konsten kan uttrycka sig genom – är oduglig för att den saknar praktisk mening, men det är just denna oduglighet som är dess viktigaste funtion. Konsten och humorn räddar människan genom att frigöra denna från livets allvarsamhet. Humorn baserar sig på existenses absurda och tragiska sida och bryter med det konventionella för att bringa temat till komiken. Samtidigt fungerar humorn för att avslöja en dold version av verkligheten. Metaforsikt åskådliggör humorn och poesin baksidan av varje ting, tvingar oss till nya synsätt, tvingar oss att se på ting med nya ögon, att förstå att allt har flera sidor och att allt kan vara annorlunda än hur vi ser det. Humorn skapar inte bara leenden, utan belyser även förståelsen.

Vilken uppfattning har man i allmänhet om de nordiska länderna och speciellt om Finland?
Jag tror att den generella uppfattningen är mycket positiv. De nordiska länderna har i många hänseenden varit förebilder för demokratin genom en rättmätig använding av politiken, för förståelsen av vikten av utbildning och socialt engagemang. De sydeuropeiska länderna ideliserar, inte utan viss avund, livet i norr och de sociala bedrifterna. Ordningen, stringensen, respekten, lugnet, allvaret, är beundrandsvärda värderingar, även om de ur vår synpunkt ter sig i det närmaste antagonistiska.

Meny