Bekanta dig med Latinamerika

latinalainen amerika”Latinamerika är inte bara konflikter och korruption, eller salsa och samba”, konstaterar Harri Kettunen och Elina Vuola i inledningen för den vetenskapliga publikationen Latinalainen Amerikka – Ihmiset, kulttuuri ja yhteiskunta (Latinamerika – Människor, kultur och samhälle) som utkommer i april. Verket är en täckande presentation av områdets historia, språk, kultur och samhälleliga frågor, och fungerar som en grundläggande faktabok så väl för studerande som för forskare och andra som är intresserade av världsdelen, till exempel dem som driver utvecklingssamarbete eller affärer där. De tjugoen finländska latinamerikaforskare som bidragit med artiklar granskar Latinamerikas länder ur olika synvinklar beroende på deras respektive expertisområde.

”Hur väl känner vi i Finland över huvud taget till detta enorma område som ständigt ökar sin globala betydelse?”, frågar redaktörerna Kettunen och Vuola. Latinamerika är massivt; från norr till syd motsvarar det ungefär avståndet från Finland till Kapstaden. Antalet länder i Latinamerika är enligt skribenterna beroende på definition mellan 19 och 23, i dem bor kring 550 miljoner människor som sammanlagt talar närmare femhundra språk. Idag verkar ett flertal finländska företag och medborgarorganisationer i Latinamerika och det är allt mer populärt att studera spanska. Trots detta, konstaterar redaktörerna, ser vi rätt lite av Latinamerika i våra nationella medier. Det fanns alltså ett behov av en uppdaterad faktabok och av nya perspektiv.

Latinamerika är sannerligen mer än salsa och samba; verkets aderton artiklar ger fördjupade inblickar i allt från utvecklingssamarbete till amazonsk identitet, religion, ny latinamerikansk film och bildkonst. I Finland mindre bekanta teman så som områdets språkrikedom, mediernas utmaningar och det afrikanska arvet får också var sitt kapitel. Historiska synvinklar ger bland andra Harri Kettunen i sin artikel om mayakulturen samt Martti Pärssinen och Antti Korpisaari som forskar i Andernas ursprungsbefolkning. Markus Kröger, för sin del, skriver om naturresurspolitik och Elina Vuola samt Sarri Vuorisalo-Tiitinen undersöker kön och kvinnors samhälleliga deltagande. Finlandsinstitutets direktör Auli Leskinen bidrar med två artiklar: en om latinamerikansk litteratur och en om de lokala mediernas utmaningar.

Finlandsinstitutet i Madrid är med om att finansiera publikationen.

Kom till vårt bibliotek och lär dig mera om Latinamerika!

Latinalainen Amerikka
Harri Kettunen, Elina Vuola
Osuuskunta Vastapaino, 2014