Christina Salmivalli: ”Monet KiVaan sisältyvät toimintamallit ovat pitkän pohdinnan tulos”

Christina SalmivalliKiVa Koulu -projekti käynnistyi vuonna 2006, ja nykyään jo lähes 90 % prosenttia suomalaisista perusasteen kouluista on rekisteröitynyt sen käyttäjiksi. Lisäksi ohjelma on käytössä myös muutamassa paikassa ulkomailla. Millaisia tuloksia ohjelma on tähän mennessä tuottanut?
KiVan materiaalien kehittäminen käynnistyi 2006, mutta ohjelma tuli kaikkien koulujen saataville syksyllä 2009. Siitä lähtien olemme systemaattisesti seuranneet muita kiusaavien ja kiusatuksi joutuvien oppilaiden osuuksia Kivaa toteuttavissa perusasteen oppilaitoksissa. On hienoa, että kummankin ryhmän osuus on laskenut ja laskee edelleen vuodesta toiseen, kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Mainittakoon, että kuvassa näkyy keskimääräinen muutos vuodesta toiseen; monissa kouluissa saavutetut tulokset ovat vieläkin paremmat. KiVa-ohjelman vaikutuksista tehtiin useita tutkimuksia jo ennen valtakunnallista levittämistä. Tällöin kiusaaminen väheni ohjelmaa toteuttavissa kouluissa jo ensimmäisen vuoden aikana merkitsevästi enemmän kuin vertailukouluissa, joissa ohjelma ei vielä ollut käytössä. Joillakin luokka-asteilla kiusattujen osuus väheni jopa 40 %. Tutkimuksissa KiVan on myös todettu mm. lisäävän kouluhyvinvointia ja opiskelumotivaatiota ja vähentävän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Ulkomailla (Alankomaat, Italia, Wales) on toteutettu vaikuttavuustutkimuksia, joiden tulokset ovat olleet erittäin lupaavia; tyypillisesti kiusaaminen on jo ensimmäisen vuoden aikana saatu vähenemään 30–50 %.

kivakoulustatisticMistä idea projektin syntymiseen lähti ja millaiset henkilöt ovat olleet sen taustavaikuttajina?
Suomessa opetusministerinä v. 2006 toiminut Antti Kalliomäki halusi kiinnittää huomiota kouluhyvinvointiin. Yhtenä hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävänä hankkeena aloitettiin KiVa Koulu -ohjelman kehittäminen. Olen tutkimusryhmäni kanssa tutkinut lasten vertaissuhteita ja kiusaamista jo 25 vuoden ajan, joten monet KiVaan sisältyvät toimintamallit ovat pitkän pohdinnan tulos.

KiVa Koulu -hanke pyrkii ehkäisemään koulukiusaamista – millaisin menetelmin tätä tavoitetta toteutetaan?
Yksi keskeinen ajatus on, että kiusaamista voidaan vähentää vaikuttamalla koko ryhmään, ei ainoastaan kiusaajiin ja kiusattuihin. Se, miten muut lapset toimivat kiusaamista havaitessaan, voi joko pitää ongelmaa yllä tai auttaa sen lopettamisessa. Siksi luokissa toteutettavilla KiVa-oppitunneilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä (yhteisesti ja pohditaan sekä harjoitellaan tapoja, joilla voi osoittaa, ettei hyväksy kiusaamista). Oppituntien aikana ja/tai niiden välillä on mahdollisuus pelata KiVa-tietokonepeliä, jossa tunnilla opittuja asioita kerrataan ja harjoitellaan virtuaalisessa kouluympäristössä. Toisaalta KiVa-ohjelmassa on selkeä ohjeistus miten toimia, jos kiusaamistapauksia kuitenkin tulee esille. Ohjelmaa toteuttavissa kouluissa on nk. KiVa-tiimi, joka selvittää kiusaamistapaukset, keskustelee eri osapuolten kanssa ja myös seuraa, että kiusaaminen on varmasti saatu loppumaan.

Miten opettajat, rehtorit ja oppilaat ovat ottaneet projektin vastaan ruohonjuuritasolla?
Oikein hyvin. Keräämme tästäkin palautetta joka vuosi, ja tiedämme että esimerkiksi oppilaat itse pitävät oppitunneista ja KiVa-peleistä; kaikkein eniten niistä kertovat pitävänsä oppilaat, joita itseään on kiusattu. Eri koulut toteuttavat ohjelmaa vaihtelevasti, ja rehtorin tuki näyttää olevan aika ratkaiseva tekijä siinä, millä tasolla toteutus tietyssä koulussa on. Opettajat arvioivat sekä oppitunnit että KiVa-tiimien järjestämät keskustelut tehokkaiksi.

”Olen tutkimusryhmäni kanssa tutkinut lasten vertaissuhteita ja kiusaamista jo 25 vuoden ajan, joten monet KiVaan sisältyvät toimintamallit ovat pitkän pohdinnan tulos.”

Miten ja mihin suuntaan KiVa Koulu -hanketta tullaan kehittämään lähitulevaisuudessa?
Monenlaisia ajatuksia syntyy jatkuvasti; pyrimme kehittämään ohjelmaa yhä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. KiVa kansainvälisine partnereineen on yhteisö, jossa yhden partnerin ideoimat tai jopa toteuttamat muutokset ovat jatkossa kaikkien käytettävissä. Viimeksi olemme kehittäneet palautesysteemiä, jonka kautta koulut saavat vuosittain tiedon omasta tilanteestaan. Myös tietokonepelit on päivitetty nykyaikaan, tablettitietokoneilla pelattaviksi.

 

Julkaisuvapaa Suomen Madridin-instituutin luvalla