Punto de encuentro - Leonor Ruiz Dubrovin

Homo economicus, óleo sobre tela, 61 x 40 cm

Homus sociologicus, óleo sobre tela, 61 x 40 cm

En: Homo economicus, oil on canvas, 61 x 40 cm
Es: Homo economicus, óleo sobre tela, 61 x 40 cm
Fi: Homo economicus, öljy kankaalle, 61 x 40 cm
Sv: Homo economicus, olja på duk, 61 x 40 cm

El Homo Economicus ejerce el papel de agente consistentemente racional, estrechamente interesado, y que persigue sus fines subjetivamente definidos de manera óptima.

Homo Economicus on toimijana johdonmukaisesti rationaalinen, hyvin kiinnostunut ja pyrkii subjektiivisesti määriteltyihin päämääriinsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Homo Economicus är en konsekvent rationell agerare, mycket intresserad och strävar efter sina subjektivt definierade mål på bästa möjliga sätt.

Confrontación, óleo sobre tela, 39x32cm

 En: Confrontation, oil on canvas, 39 x 32 cm
 Es: Confrontación, óleo sobre tela, 39x32cm
 Fi: Vastakkainasettelu, öljy kankaalle, 39x32cm
 Sv: Konfrontation, olja på duk, 39 x 32 cm

Un modelo de confrontación social es representado, desarrollado a través de una serie de estudios.

Esitetään tutkimussarjan pohjalta kehitetty yhteiskunnallisen vastakkainasettelun malli.

En modell för social motsättning utvecklad med hjälp av en serie av studier presenteras.

Homo sociologicus, óleo sobre tela, 61 x 40 cm

En: Homo sociologicus, oil on canvas, 61 x40
Es: Homo sociologicus, óleo sobre tela, 61 x 40 cm
Fi: Homo sociologicus, öljy kankaalle, 61 x 40 cm
Sv: Homo sociologicus, olja på duk, 61 x 40 cm

El homo sociologicus actúa, no para perseguir intereses egoístas, sino para cumplir roles sociales.

Homo sociologicusin toiminnan tavoitteena ei ole itsekkäiden etujen tavoittelu, vaan sosiaalisten roolien täyttäminen.

Homo sociologicusis syfte med hans funktion är inte att sträva efter egoistiska intressen utan att fullgöra sociala roller.

Persona ( tríptico ) óleo sobre tela, 66 x 48 cm

Persona ( triptych ) oil on canvas, 66 x 48 cm

 En: Persona (triptych) oil on canvas, 66 x 48 cm
 Es: Persona (tríptico) óleo sobre tela, 66 x 48 cm
 Fi: Persoona, (triptyykki) öljy kankaalle, 66 x 48 cm
 Sv: Persona (triptyk) olja på duk, 66 x 48 cm

Estos personajes optan por usar una máscara social o «persona» para parecer más deseables. Emplean las máscaras para impresionar a posibles socios o para hacer nuevos amigos. Estos intérpretes pueden tener múltiples personas que usan en diversas situaciones.

Nämä hahmot päättävät käyttää sosiaalista naamaria tai «persoonaa» näyttääkseen haluttavammilta. He käyttävät näitä naamioita tehdäkseen vaikutuksen potentiaalisiin kumppaneihin tai hankkiakseen uusia ystäviä. Näillä tulkeilla voi olla useita persoonia, joita he käyttävät eri tilanteissa.

Dessa karaktärer väljer att använda en social mask eller «personlighet» för att se mer önskvärda ut. De använder dessa masker för att imponera på sina potentiella partners eller för att få nya vänner. Dessa tolkar kan ha flera personligheter som de använder i olika situationer.

Dramatis personae, oleo sobre tela, 55 x 55 cm

Dramatis personae, oleo sobre tela, 55 x 55 cm

 En: Dramatis personae, oil on canvas, 55 x 55 cm
 Es: Dramatis personae, oleo sobre tela, 55 x 55 cm
 Fi: Dramatis personae, öljy kankaalle, 55 x 55 cm
 Sv: Dramatis personae, olja på duk, 55 x 55 cm

Los Dramatis Personae funcionan como bocetos de arquetipos en lugar de como personajes completamente desarrollados. Fuera de sus personajes principales, la mayoría de los Dramatis Personae tienden a ser poco más que clichés y estereotipos que existen solo para que avance la historia.

«Dramatis Personae» toimii arkkityyppien luonnoksina täysin kehittyneiden hahmojen sijaan. Päähenkilöiden ohella useimmat «Dramatis Personaet» ovat yleensä muutakin kuin tarinan eteenpäin viemisen vuoksi olemassa olevia kliseitä ja stereotypioita.

«Dramatis Personae» fungerar som skisser av arketyper istället för fullt utvecklade karaktärer. Förutom huvudpersonerna är de flesta av «Dramatis Personae» oftast mer än klichéer och stereotyper som finns för att ta sagan framåt.

Kit de supervivencia, óleo sobre tela, 35 x 30 cm

Kit de supervivencia, óleo sobre tela, 35 x 30 cm
 En: Survival kit, oil on canvas, 35 x 30 cm
 Es: Kit de supervivencia, óleo sobre tela, 35 x 30 cm
 Fi: Selviytymispaketti, öljy kankaalle, 35 x 30 cm
 Sv: Överlevnadspaket, olja på duk, 35 x 30 cm

El kit de supervivencia social.

Sosiaalinen selviytymispaketti.

Ett socialt överlevnadspaket.

Pecadores, óleo sobre tela, 33 x 27cm

Pecadores, óleo sobre tela, 33 x 27cm

En: Sinners, oil on canvas, 33 x 27cm
Es: Pecadores, óleo sobre tela, 33 x 27cm
Fi: Syntiset, öljy kankaalle, 33 x 27cm
Sv: Syndiga, olja på duk, 33 x 27cm

Personajes cuidadosamente seleccionados para representar el rol de hedonistas y perseguidores del placer.

Hedonistien ja nautinnon tavoittelijoiden rooliin huolellisesti valitut hahmot.

Noggrant utvalda karaktärer för rollen som hedonister och nöjessökare.

Realidad suspendida, óleo sobre tela, 74 x 75 cm

En: Suspended reality, oil on canvas, 74 x 75 cm
Es: Realidad suspendida, óleo sobre tela, 74 x 75 cm
Fi: Peruutettu todellisuus, öljy kankaalle, 74 x 75 cm
Sv: Avbruten verklighet, olja på duk, 74 x 75 cm

Este personaje está atrapado en el tiempo y ha elegido transferir su identidad al colectivo que representa.

Tämä hahmo on pysähtynyt aikaan ja on antanut identiteettinsä edustamalleen yhteisölle.

Denna karaktär är fast i tiden och har valt att överföra sin identitet till den grupp han representerar.

Testigo I, óleo sobre tela, 61 x40 cm

En: Witness I, óleo sobre tela, 61 x40 cm
Es: Testigo I, óleo sobre tela, 61 x40 cm
Fi: Todistaja I, öljy kankaalle, 61 x40 cm
Sv: Vittne I , olja på duk, 61 x40 cm

Personaje que asume el rol de espectador, emite juicios de valor que comparte de forma selectiva y calculadora con otros personajes de la escena social.

Hahmo, joka omaksuu sivustakatsojan roolin, tekee arvioita, jotka hän jakaa valikoivasti ja laskelmoivasti sosiaalisen näyttämön muiden hahmojen kanssa.

En karaktär som tar rollen som en åskådare, gör bedömningar som han selektivt och beräknande delar med andra karaktärer på den sociala scenen.

Estratagema, óleo sobre tela, 38 x 81 cm / 25 x 25 cm

Estratagema, óleo sobre tela, 38 x 81 cm / 25 x 25 cm

En: Stratagem, oil on canvas, 38 x 81 cm / 25 x 25 cm
Es: Estratagema, óleo sobre tela, 38 x 81 cm / 25 x 25 cm
Fi: Salajuoni, öljy kankaalle, 38 x 81 cm  / 25 x 25 cm
Sv: Knep, olja på duk,  38 x 81 cm  / 25 x 25 cm

Éste estratega diseña trucos sociales para atrapar, burlar o sorprender a un oponente o enemigo de un estrato social más alto.

Tämä strategi suunnittelee sosiaalisia temppuja ylemmästä sosiaaliluokasta olevan vastustajansa tai vihollisensa ansaan saamiseksi, yllättämiseksi tai tehdäkseen hänestä pilkkaa.

Denna strateg planerar sociala knep för att fånga, överraska eller göra narr av sina övverklassiga motståndare eller fiende.

Self, óleo sobre tela, 61 x 40 cm

Self, óleo sobre tela, 61 x 40 cm
 En: Self, oil on canvas, 61 x 40 cm
 Es: Self, óleo sobre tela, 61 x 40 cm
 Fi: Itse, öljy kankaalle, 61 x 40 cm
 Sv: Self, olja på duk , 61 x 40 cm

«Cogito ergo sum. Pienso, luego existo». Personajes que adoptan el papel de actores, intentando aparentar consistencia ante los demás mediante la adopción de roles. El “Yo” no es más que el conjunto de roles que representan.

«Cogito ergo sum. Ajattelen, siis olen.» Hahmot, jotka ottavat näyttelijöiden roolin ja yrittävät roolien omaksumisen kautta näyttää yhdenmukaisilta suhteessa muihin. «Minä» ei ole muuta kuin joukko rooleja, joita he esittävät.

«Cogito ergo sum. Jag tänker, alltså finns jag.’’. Karaktärer som tar rollen som skådespelare och försöker se uniforma ut med andra genom att adoptera rollen. «Jag» är inget annat än en grupp av roller de spelar.

Alter Ego, óleo sobre tela, 73 x 43 cm.

 En: Alter Ego, oil on canvas, 73 x 43 cm
 Es: Alter Ego, óleo sobre tela, 73 x 43 cm
 Fi: Alter Ego , öljy kankaalle, 73 x 43 cm
 Sv: Alter Ego, olja på duk, 73 x 43 cm

El segundo yo. Personaje que lleva una doble vida paralela a la exigida. El bien y el mal coexisten dentro de éste personaje, constantemente en guerra.

Toinen minä. Hahmo, jolla on rinnakkainen kaksoiselämä. Hyvä ja paha elävät tässä hahmossa rinnakkain ja ovat jatkuvasti sodassa keskenään.

En annan jag. En karaktär med ett parallellt dubbelliv. Det goda och det onda lever sida vid sida i denna karaktär och är ständigt i krig med varandra.

El yo fragmentado, óleo sobre tela, 55 x 38 cm

 En: Fragmented Self, oil on canvas, 55 x 38 cm
 Es: El yo fragmentado, óleo sobre tela, 55 x 38 cm
 Fi: Pirstoutunut minä, öljy kankaalle, 55 x 38 cm
 Sv: Det fragmenterade jaget, olja på duk, 55 x 38 cm

Este personaje se encuentra en un constante dilema existencial y deambula por «la escena» en busca de su verdadero papel en esta historia.

Tällä hahmolla on jatkuva eksistentiaalinen kriisi, ja hän harhailee «kohtauksessa» etsien todellista rooliaan tässä tarinassa.

Denna karaktär befinner sig i en ständig existensiell kris och han vandrar i «scenen» och letar efter sin verkliga roll i denna berättelse.

Espacio Vital, óleo sobre tela, 50 x 40 cm

 En: Vital space, oil on canvas, 50 x 40 cm
 Es: Espacio Vital, óleo sobre tela, 50 x 40 cm
 Fi: Elintila, öljy kankaalle, 50 x 40 cm
 Sv: Livsrum, olja på duk, 50 x 40 cm

Este personaje opta por refugiarse en su núcleo íntimo y personal, en su zona de comfort. Su “Modus Operandi” está marcado por una rutina previsible y consistente, alejándose así de las inflexiones emocionales que provoca la vida en sociedad.

Tämä hahmo päättää turvautua intiimiin ja henkilökohtaiseen sisimpäänsä, mukavuusalueeseensa. Hänen tapaansa toimia «Modus Operandi» vaikuttaa ennustettavissa oleva ja johdonmukainen rutiini, jolla hän ottaa etäisyyttä tunteiden vaihteluihin, joita elämä yhteiskunnassa aiheuttaa.

Denna karaktär bestämmer sig för att lita till sin intima och personliga innersta komfortzon. Hans sätt att agera «Modus Operandi» påverkas av en förutsägbar och konsekvent rutin som han använder för att ta avstånd från de känslomässiga fluktuationer som livet i samhället orsakar.

Testigo II, óleo sobre tela, 61 x40 cm

En: Witness II, óleo sobre tela, 61 x40 cm
Es: Testigo II, óleo sobre tela, 61 x40 cm
Fi: Todistaja II, öljy kankaalle, 61 x40 cm
Sv: Vittne II , olja på duk, 61 x40 cm

Personaje que asume el rol de espectador, emite juicios de valor que comparte de forma selectiva y calculadora con otros personajes de la escena social.

Hahmo, joka omaksuu sivustakatsojan roolin, tekee arvovalintoja, jotka hän jakaa valikoivasti ja laskelmoivasti sosiaalisen näyttämön muiden hahmojen kanssa.

Karaktär som tar rollen som en åskådare, gör värdeval som han selektivt och beräknande delar med andra karaktärer på den sociala scenen.

Punto de encuentro

La exposición Punto de encuentro combina elementos de las artes visuales con “composiciones dramáticas” inspiradas en la escenografía y la cinematografía. Las instalaciones resultantes crean pistas visuales que guían al espectador a través del “escenario” de la exposición. En este juego visual, los diversos “cambios de escena” y las sensaciones fluctuantes son parte de la experiencia expositiva. El visitante se mueve por el “escenario”, explora las señales y termina siendo parte de la historia. Mi intención es incitar a los espectadores a hacer asociaciones libres y ocupar diferentes espacios y realidades.

El cuerpo de trabajo que compone la exposición refleja de forma fragmentaria momentos que están vinculados con eventos y sensaciones experimentadas en encuentros sociales. Las obras forman en su conjunto un modelo de escenario social ficticio donde diferentes roles e identidades idealizadas se entremezclan e interrelacionan entre sí. Utilizo el potencial psicológico y metafórico de las imágenes para explorar la percepción de la realidad, el subconsciente y diversos conceptos y dilemas existenciales que me preocupan. Los temas de esta propuesta giran en torno al comportamiento humano individual y comunitario, las relaciones interpersonales, la comunicación y el concepto de identidad y su preservación.

A través de mi obra tengo como objetivo construir un mundo intuitivo, paralelo al real y tangible, donde lo que podríamos percibir como realidad se desvanece, se filtra y mezcla con otro mundo más abstracto. En última instancia, mi lenguaje artístico está formado por la síntesis de una variedad de dualidades: lo auténtico y lo falso, lo representativo y lo sugerente, lo individual y colectivo, ficción y realidad, mente y cuerpo, figuración y abstracción. Mi objetivo es colapsar estas dicotonomías antagónicas que dialogan entre sí para crear un nuevo espacio conceptual.

(Leonor Ruiz Dubrovin)

Meeting point

The exhibition “Meeting Point” combines elements of the visual arts with “dramatic compositions” inspired by scenery and cinematography. The resulting installations create visual clues that guide the viewer through the «stage» of the exhibition. In this visual game, the various «scene changes» and fluctuating sensations are part of the exhibition experience. The visitor moves around the «stage», explores the signs and ends up being part of the story. My intention is to incite viewers to make free associations and occupy different spaces and realities.

The body of work that makes up the exhibition reflects in a fragmentary way moments that are linked to events and sensations experienced in social gatherings. The works as a whole form a fictitious social scenario model where different idealized roles and identities intermingle and interrelate with each other. I use the psychological and metaphorical potential of images to explore the perception of reality, the subconscious and various concepts and existential dilemmas that concern me. The themes of this proposal revolve around individual and community human behavior, interpersonal relationships, communication and the concept of identity and its preservation.

Through my work, I aim to build an intuitive world, parallel to the real and tangible, where what we could perceive as reality vanishes, filters and mixes with another more abstract world. Ultimately, my artistic language is formed by the synthesis of a variety of dualities: the authentic and the false, the representative and the suggestive, the individual and the collective, fiction and reality, mind and body, figuration and abstraction. My objective is to collapse these antagonistic dichotomies that dialogue with each other to create a new conceptual space.

(Leonor Ruiz Dubrovin)

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka -näyttely yhdistää elementtejä visuaalisesta taiteesta sekä lavastustaiteen ja elokuvataiteen inspiroimista ”dramaattisista sommitelmista”. Installaatioiden luomat visuaaliset johtolangat ohjaavat katsojaa näyttelyn muodostamalla “näyttämöllä”. Tässä visuaalisessa leikissä moninaiset vaihtuvat ”kohtaukset” ja muuttuvat tuntemukset ovat osa näyttelykokemusta. Näyttelyvieras liikkuu ”näyttämöllä”, tutkiskelee vihjeitä ja päätyy lopulta itse osaksi näyttelyn tarinaa. Tarkoituksenani on kannustaa katsojia muodostamaan vapaasti mielleyhtymiä ja ottamaan omakseen erilaisia tiloja ja todellisuuksia.

Näyttelyn teokset heijastelevat fragmentaarisella tavalla hetkiä, jotka ovat yhteydessä tapahtumiin ja tuntemuksiin sosiaalisissa kohtaamisissa. Teosten kokonaisuus muodostaa fiktiivisen yhteisöllisyyden näyttämön, jossa erilaiset roolit ja idealisoidut identiteetit sekoittuvat ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Käytän kuvien psykologista ja metaforista potentiaalia tutkaillakseni näkemyksiä todellisuudesta, alitajunnasta sekä moninaisista eksistentiaalisista ongelmista ja konsepteista, jotka mietityttävät minua. Tämän näyttelyn teemat käsittelevät ihmisten käyttäytymistä yksilöinä ja yhteisönä, ihmisten välisiä suhteita, kommunikaatiota sekä identiteetin käsitettä ja sen säilyttämistä.

Työni kautta pyrin rakentamaan todellisen ja käsin kosketeltavan rinnalle intuitiivisen maailman, jossa todellisuudeksi käsittämämme katoaa, suodattuu ja sekoittuu toisen, abstraktimman maailman kanssa. Viime kädessä taiteeni kieli muodostuu erinäisten dualiteettien synteesistä: aidon ja epäaidon, eksplisiittisen ja implisiittisen, yksilön ja yhteisön, todellisen ja fiktiivisen, mielen ja ruumiin, figuratiivisuuden ja abstraktiuden. Tavoitteenani on murtaa nämä antagoniset vastakkainasettelut ja asettaa ne keskinäiseen dialogiin luodakseni uuden konseptuaalisen tilan.

(Leonor Ruiz Dubrovin)